İtü Çekirdek E-Bülten Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

İTÜ ÇEKİRDEK’e duyduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca E-Bülten sürecinde ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (“ARI Teknokent”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında tarafınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. ARI Teknokent, kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler doğrultusunda azami hassasiyeti göstermektedir. Tarafımızla paylaştığınız tüm kişisel verileriniz hukuka uygun bir şekilde ve Kanun’un 4. Maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenmektedir.

1- İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

ARI Teknokent, İTÜ ÇEKİRDEK internet sitesinde yer alan form aracılığıyla bültenimize kaydolmanız halinde ad soyadınız ve e-posta adresinizden oluşan kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verileriniz blog içeriklerinden tarafınızın haberdar edilmesi, tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin reklam, tanıtım, duyuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel veriniz, İTÜ ÇEKİRDEK internet sitesinde yer alan form aracılığıyla e-bültenimize kaydolmanız esnasında tarafınızdan elektronik olarak elde edilmektedir. ARI Teknokent, kişisel verilerinizi Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları kapsamında, başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, tarafınızla sözleşmenin kurulması ve ifası ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ARI Teknokent’in meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.

3- Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

ARI Teknokent tarafından hukuka uygun olarak işlenen yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraf tedarikçilere aktarılabilecektir; teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmetleri temin ettiğimiz hizmet sağlayıcıların yurt dışında bulunan sunucularında saklanabilecektir.

Buna ek olarak, kişisel verileriniz, ARI Teknokent’in başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektedir.

Kanunlar uyarınca yetkili bir kamu kurum ve kuruluşunun ve yargı mercilerinin kişisel verilerinizi talep etmesi halinde, kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak aktarılabilecektir. Bu durumda gerçekleşecek veri aktarım faaliyetinin hukuki sebebi, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.

4- Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Kanun kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • Talebinizce düzeltilen veya silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin, eğer aktarılmışsa, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No: 1101 34467 Sarıyer, İstanbul adresine veya ARI Teknokent’in kisiselverilerim@ariteknokent.com.tr adresine yazılı olarak güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda ad soyadınızın, başvurunuz yazılı ise imzasının, kimlik numaranızın (yabancı olmanız halinde uyruğunuz ve pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız), tebligat adresinizin, bildirime esas e-posta adresinizin, telefon numaranızın veya faks numaranızın ve talep konusunun belirtilmesi gerekmektedir.

Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.